.   http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifکانال تلگــرامhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                                   http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifفهرست مطالبhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                              http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifصفحه اصلیhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                                                                                                    .
 سوالات کنکور حرکت نوسانی ساده >

سوالات کنکور حرکت نوسانی ساده

 ۱-بعد اولیه یک حرکت سینوسی با دامنه ۵cm و فاز اولیه Π/۶ جند سانتیمتر است؟ (۷۸  ت )

   ۱)۰/۵          ۲)صفر           √۳)۵/۲             ۴)۵

۲-زمان تناوب یک حرکت سینوسی ۴s و دامنه حرکت آن ۵cm و فاز اولیه آن Π/۶ است . بعد آن ۶ ثانیه بعد از آغاز حرکت چند سانتیمتر است ؟ (۷۸ ر )

  √۱)۲/۵-          ۲)صفر             ۳)۵/۲            ۴)۵

۳-اگر در یک حرکت نوسانی ساده فاز اولیه Π/۴ و فاز حرکت در لحظه ۵/۰ ثانیه برابر ۲۵Π/۴ رادیان باشد ، بسامد حرکت چند هرتز است ؟(۷۹ ت )

   ۱)۴            ۲)۵             ۳)۶                ۴)۱۰

۴

-کمترین فاصله بین دو نقطه از محیط انتشار که با هم اختلاف فاز Π/۳ دارند برابر ۲۵cm است. اگر سرعت انتشار موج ۳۰۰m/s باشد، دوره نوسانات این موج چند ثانیه است ؟ ( ۷۹ ر )

   √ ۱)۰/۰۰۵         ۲)۰/۰۰۶            ۳)۰/۰۵            ۴)۰/۰۶

۵-یک منبع ارتعاش امواجی با بسامد ۱۰۰۰HZ و طول موج ۳/۰ متر منتشر می کند. چند ثانیه طول می کشد تا این امواج مسافت ۱۵۰m را طی کند ؟(۸۰ ت )

   ۱)۰/۲             √۲)۰/۵             ۳)۲              ۴)۵

۶-تغییر فاز یک نوسانگر ساده در مدت یک ثانیه ، با کدام کمیت وابسته به آن نوسانگر برابر است ؟ ( ۸۰ ت )

 ۱)طول موج            ۲)دوره          ۳)بسامد         √ ۴)بسامد زاویه ای

۷-تغییر فاز یک نقطه معین از محیط انتشار ، در مدت ۴/۱ دوره چند رادیان است ؟( ۸۰ ر )

           ۱) Π/۸           

        √ ۲) Π/۴

           ۳) Π/۲

           ۴) Π

۸-موجی با بسامد ۵۰HZ در محیطی منتشر می شود . اگر حد اقل فاصله بین دو نقطه از آن محیط که با هم Π/۳ اختلاف فاز دارند ۵۰cm باشد ، سرعت انتشار موج چند متر بر ثانیه است ؟ (۸۱ ر )

   √۱)۱۵۰              ۲)۲۰۰             ۳)۲۵۰             ۴)۳۰۰

۹-موجی فاصله بین دو نقطه از محیط انتشار را در مدت زمانی برابر با ۵/۱ دوره طی می کند. اختلاف فاز بین این دو نقطه چند رادیان است ؟ (۸۲ ر )

       ۱)Π/۲

       ۲)Π/۵

       ۳)۲Π/۳

   √  ۴)۲Π/۵

۱۰-شتاب یک نوسانگر ساده به طور مرتب در هر ثانیه ۸ بار صفر می شود . دوره حرکت چند ثانیه است ؟ (۸۲ ر )

   ۱)۴                 ۲)۸           √ ۳)۱/۴              ۴)۱/۸

۱۱-امواج حاصل از یک منبع ارتعاشی که بسامد آن ۲۰HZ است با سرعت ۴m/s در بعد منتشر می شود . نزدیکترین فاصله بین دو نقطه که در فاز متقابل اند ، چند متر است ؟ (۸۳ ر)

  √ 1)0.1            2)0.2           3)1.25             4)2.5

۱۲-طول عقربه دقیقه شمار یک ساعت دیواری دو برابر طول عقربه ساعت شمار آن است .اندازه سرعت خطی نوک عقربه دقیقه شمار چند برابر سرعت خطی نوک عقربه ساعت شمار است ؟ (۸۴ ت )

      ۱)۶               ۲)۱۲             √ ۳)۲۴            ۴)۴۸

۱۳-دامنه حرکت نوسانگر ساده ای که روی محور x  حرکت می کند ۶cm و بسامد حرکتش ۱۰HZ است . اگر نوسانگر در مبدا زمان در  x=-3cm بوده و سرعتش در آن لحظه منفی باشد . معادله مکان -زمان نوسانگر در SI کدام است ؟ (۸۴ ت )

     ۱)(x=0.06sin(10Πt-Π/3

     2)(x=0.06sin(10Πt+4Π/3

     3)(x=0.06sin(20Πt+4Π/3

  √ 4)(x=0.06sin(20Πt-5Π/6

۱۴-نوسانگری در یک بعد در لحظه t1 در مکان A/Γ2 و در لحظه t1<t2

در مکان A/2 قرار دارد . اندازه بیشترین سرعت متوسط نوسانگر در بازه t1 تا t2 کدام است ؟( ۸۴  ر )

   12×(Γ2-1)ضربدر دامنه بر دوره(A/T)

۱۵-معادله هماهنگ ساده ای در  SI بصورت  ( x=.06sin(Π/3t-Π/6  است . این نوسانگر در فاصله زمانی بین صفر تا ۳ ثانیه چند سانتیمتر را پیموده است ؟ ( ۸۵ ت )

  ۱)۳              ۲)۶             ۳)۹           √ ۴)۱۲

۱۶- معادله هماهنگ ساده ای در  SI بصورت ( y=.01sin(20Πt+5Π/6  است . در چه لحظه ای بر حسب ثانیه پس از t=0 برای اولین بار شتاب نوسانگر به بیشترین مقدار خود می رسد ؟ ( ۸۵ ر )

   ۱) ۱۵/۱ (یک پانزدهم  )     √ ۲)۳۰/۱        ۳)۶۰/۱        ۴)۱۲۰/۱

۱۷-  نوسانگری  به  چرم  ۲۰  گرم  در  هر  دقیقه ۱۲۰ نوسان انجام می دهد .اگر در هر دوره مشافت ۱۶ سانتیمتر را طی کند . بیشینه نیروی وارد بر نوسانگر چند نیوتن است ؟ ( ۸۵ ر )                                   

   ۱)۶۴/.          √ ۲)۱۲۸/.             ۳)۲۵۶/.           ۴)۵۱۲/. 

 منبع:
http://saeedtaji.blogfa.com


پایگاه عکسهای متحرک - gif20.rozblog.com

تعداد - گروه گیف دونی ــ سه شنبه 23 اسفند 1390 و ساعت 01:22 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ دانلود طرح درس سالیانه کتاب مدنی چهارم
+ طرح درس پایه نهم درس فلزات مربوط به کتاب علوم
+ طرح درس روزانه ریاضی پنجم در مورد آموزش محیط دایره
+ تدریس درس دانه ها علوم دوم با کمک طرح درس استاندارد
+ پاورپوینت درسی علوم تجربی اول دبستان قابل ویرایش
+ کانال مشکلات سیستم های دانش آموزی دانا
+ دانلود طرح درس هدیه های آسمونی سوم ابتدایی
+ وبلاگ کیف اینترنتی
+ روش ساخت وبلاگ با بازدید کننده فراوان
+ جمع بندی نکات و فرمولهای فیزیک مخصوص داوطلبان کنکور
+ روش پاک کردن سی دی رایت شده
+ روشن کردن لامپ سوخته
+ دانلود جزوه خلاصه میدان مغناطیسی و نیرو فیزیک
+ دانلود جزوه خلاصه قانون القای فاراده و القاییدگی فیزیک
+ بارم بندی درس فیزیک چهارم دبیرستان

صفحات :
 بهترین های دانلود

ورود به صفحه اصلی